Ecologie wordt onderdeel van het succes van Eneco

Ecologie wordt onderdeel van het succes van Eneco

Marin van Regteren, ecoloog bij Eneco
Ecologie wordt onderdeel van het succes van Eneco

‘Eneco is best een bijzondere onderneming’, begint Marin van Regteren, Environmental Specialist, het interview. ‘Neem nu alleen al dat we met onze One Planet strategie op een hoger niveau-ambitie uitkomen dan de 1.5OC opwarming van de aarde die het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN aanbeveelt. 

Nog mooier is dat we als Young Eneco de stoute schoenen hebben aangetrokken en een open brief aan de Board van Eneco hebben geschreven waarin wij stellen dat we onze One Planet strategie niet alleen willen versnellen, maar ook verbreden. Een belangrijke rol hierbij ligt er ook voor het verhogen van de biodiversiteit in al onze activiteiten. En hierbij kwam ik in beeld!’

Impact: daar gaat het om

Marin van Regteren is breed opgeleid met onder andere academische studies als oceanografie (wetenschap die fysieke en biologische eigenschappen en verschijnselen van de oceanen bestudeert) en marine sciences (wetenschap die een duurzaam beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden bestudeert). Marin: ‘wetenschappelijke studies en kennis zijn enorm belangrijk, dit in de praktijk omzetten in daadkracht en echte impact kunnen hebben, vind ik ontzettend mooi om te doen. Daarom ben ik hier binnen Eneco echt op mijn plek. Superinteressant dus.’

Ecologie krijgt een plek in het Eneco-DNA.

Vanaf dag één met de neus in de biodiversiteitsboter

‘Ik ben in april 2020 bij Eneco gestart en viel met mijn neus letterlijk in de boter’, vertelt Marin. De samenleving is enorm in beweging als het om duurzaamheid, natuur en ecologie gaat. Ngo’s, maar ook de overheid, provincies, gemeenten en lokale communities roeren zich allemaal. Dat is goed voor de natuur, maar als Eneco moeten we dit wel in goede banen leiden. Ik focus me op biodiversiteit, natuurinclusief bouwen op zowel zee als land en onderzoek naar de ecologische impact van onze activiteiten. Mijn rol is ook het opzetten van onderzoek met externe ecologische specialisten en vervolgens hun rapporten grondig doornemen. Hier kunnen van leren voor volgende projecten. Of dat we juist (extra) onderzoek opzetten. Soms focus ik me ook op het vertalen van het belang van onderzoek naar onze technische specialisten. En vice versa naar de onderzoekers om bijvoorbeeld de hoge veiligheidseisen bij offshoreprojecten mee te nemen in de onderzoeksprojecten. Het mooie van Eneco is dat hier veel begrip voor is.’

Zonnevelden en windparken op zee

Eén van mijn aandachtsvelden is onderzoek naar optimale biodiversiteit in zonneparken. Hoe gaan we om insecten, bodemdieren, vogels en hun broedgedrag, maar ook door groenbeheer actief ter hand te namen en op het juiste moment te maaien. Een ander aandachtspunt is het bevorderen van het onderwaterleven rondom de pilaren van onze windparken op zee. Onderzoek heeft overduidelijk aangetoond dat als we rond deze pilaren de juiste steenbestorting plaatsen er een hard substraatecosysteem ontstaat van anemonen, zeesterren en visjes waarop weer andere vissen en krabben afkomen. Of wat denk je van oesterbanken voor platte oesters. Deze houden zichzelf prima in stand als we hier extra aandacht aan schenken. De eerste wetenschappelijke onderzoeksresultaten bevestigen dit ook. In Luchterduinen, een windmolenpark in de Noordzee dat onder andere stroom aan de Nederlandse Spoorwegen levert, zien we een explosie van onderwaterleven rondom de windturbines. Geweldig voor de natuur! Hier onderzoeken we met een vogelradar en waarnemers ook het gedrag van verschillende vogelsoorten: vlieghoogte, snelheid en richting van vogels. Doel is hun vermijdingsgedrag rondom de wieken te onderzoeken. De overheid neemt hierin nu ook maatregelen, bijvoorbeeld door het stilzetten van landturbines bij windparken tijdens vogelmigratie of vleermuistrek. Wanneer we het gedrag van de vogel- en vleermuispopulaties beter begrijpen, kunnen we windturbines ook op die momenten stilzetten wanneer er veel vogels zijn. Hiervoor werken we samen met de overheid, onderzoeksbureaus en de collega’s bij Eneco. Dit zijn allemaal goed voorbeelden van de impact die we samen hebben.’

Wetenschap is belangrijk, dit in de praktijk omzetten in echte impact is een prachtige uitdaging.

Bruinvis, vogelmigratie en vleermuizen

Marin van Regteren: ‘Ik ben ook betrokken bij onderzoek naar de bruinvissen. Wat blijkt? Het geluidsniveau bij het heien van de pilaren voor de turbines voor windparken op zee kan een negatief effect hebben op de bruinvispopulatie in de Noordzee. Onderzoek toont aan dat als we het maximale geluid verlagen en de dieren de kans geven rustig uit het gebied te laten zwemmen, we de bruinvissen een stuk minder verstoren’.

Bijzondere betrokkenheid

Samen met Holland Solar, de belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector, en meerdere winderenergiebedrijven onderzoeken we momenteel op bijna twintig zonneparken hoe we biodiversiteit kunnen bevorderen, bijvoorbeeld door de optimale oriëntatie te duiden, de waterdoorlatendheid te optimaliseren en de beste beheerstrategie voor begrazing, maaien en afvoer van groen te definiëren. Of neem het onderzoek op windpark Maasvlakte 2, waar we vogelbewegingen samen met natuurorganisaties en lokale bewoners in detail in kaart brengen en we de draaitijden van onze turbines hieraan kunnen aanpassen’, aldus de enthousiaste ecoloog.

Als ecoloog binnen Eneco zit ik echt op mijn plek. Superinteressant.

Rol overheid en maatschappij neemt toe

‘De Nederlandse wetgeving beschermt de natuur en ecologie op land en water’, stelt Marin. ‘Wanneer er te weinig kennis is van het ecosysteem wordt het voorzorgsbeginsel toegepast, bijvoorbeeld door van een worst case scenario uit te gaan. Naast de overheid roeren ook ngo’s, burgers en omwonenden zich in toenemende mate. Neem nu de Noordzee. Deze wordt intensief gebruikt voor de scheepvaart, visserij, olie- en gaswinning en de productie van groene energie. Daarnaast zijn delen van de Noordzee beschermde natuurgebieden: de zogenaamde Natura 2000-gebieden. De ruimte op de Noordzee is beperkt en er bestaat spanning tussen de activiteiten. Om een balans te vinden tussen de verschillende belangen is het Noordzeeakkoord getekend. Onderdeel hiervan is dat hernieuwbare energie op zee gaat een grote rol spelen in het toekomstige energiesysteem, daar wil Eneco graag aan bijdragen.’

Het ecologisch DNA van Eneco

‘Ecologie wordt steeds belangrijker’, besluit Marin. Op ons intranet zijn er betekenisvolle discussies met collega’s, bij een nieuwe tender neemt ecologische innovatie een belangrijke plek in, in de Board is nu ook een Transitiedirecteur benoemd en er wordt hier gediscussieerd over een mogelijk ecologisch toetsbureau in de toekomst. Mijn functie is nog veel leuker en relevanter dan ik in eerste instantie dacht. Ecologie wordt onderdeel van het succes van Eneco en krijgt een plek in ons DNA!’

Klik hier voor de Eneco Jaarverslag 2021 website.